Nasıl Yapılır

Cumhurbaşkanlığı ofisleri nasıl çalışacak? İşte Resmi Gazete’de yayımlanan o açıklama

Cumhurbaşkanlığı ofisleri nasıl çalışacak? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o açıklama
Cumhurbaşkanlığı Ofisleri kuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel karakterini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kuruldu. Ofisin en üst amiri Başkan Ofisi, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen maksat, siyaset ve stratejilere uygun olarak yönetecek. İşte Cumhurbaşkanlığı ofislerinin ayrıntıları

Dijital Dönüşüm Ofisi, milli teknolojinin geliştirilmesi için projeler geliştirecek, suni zeka uygulamalarına öncülük edecek. Finans Ofisi, ulusal ve uluslar arası bankacılık ve finans sektörünü izleyecek ve analizler yaparak raporlayacak. İnsan Kaynakları Ofisi, insan kaynağının geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretecek. Yatırım Ofisiyse Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yürütecek

Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel karakterini haiz, İdari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararnamenin Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin kuruluşuna ilişkin bölümüne göre, verilen görevleri yerine getirmek üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel karakterini haiz, İdari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kuruldu.

Dijital Dönüşüm Ofisi, kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü) koordine edecek, milli teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturmak maksadıyla gerekli projeler geliştirecek, büyük veri analizi yapacak, öncelikli proje alanlarında suni zeka uygulamalarına öncülük edecek, siber güvenlik ve bilgi güvenliğini arttırıcı projeler geliştirecek.

Finans Ofisinin görevleri

Finans Ofisi, ulusal ve uluslar arası bankacılık ve finans sektörünü izleyecek ve analizler yaparak raporlayacak.
Türkiye’nin finans piyasaları içerisindeki konumunu da raporlayacak olan Ofis, mali kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslar arası fonların Türkiye’ye gelmesini sağlayıcıyı çalışmalar yapacak, İstanbul Finans Merkezi projesini yürütecek ve gelişmeleri takip edecek.

Türkiye’nin insan kaynakları envanterini çıkaracak

İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye’nin insan kaynakları envanterini çıkaracak ve ihtiyaç duyulan alanlarda kabiliyet gelişim faaliyetlerini yürütecek. Türkiye’nin vizyonu, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretecek. Ofis, özel kabiliyetlerin keşfini sağlayacak ve kabiliyet yönetimi projelerini yürütecek, siyaset kurullarının öncelediği alanlarda global düzeyde insan kaynağının tesbitini yaparak milli projelere kazandırılmasını sağlayacak. Ofis ayrıca, kamuda kariyer yönetimi, performans yönetimi, ve diğer çağdaş insan kaynağı yönetim modellemelerinin yaşama geçirilmesi için projeler geliştirecek.

İnsan Kaynakları Ofisi, kamu istihdamında liyakat ve yetkinliğin arttırılması için gerekli projeler üretecek, verimliliğin arttırılması için insan kaynakları planlamasına yönelik çalışmalar yapacak.

Yatırım Ofisi

Yatırım Ofisiyse ülkenin hesaplı kalkınmasında ihtiyaç duyulan yatırımların arttırılması için Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yürütecek. Kamu kurum ve kurumları ve özel sektör kurumlarınca yürütülen uluslar arası düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında kurum ve kurumları arasında koordinasyon sağlayacak. Türkiye’de yatırımların arttırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak ya da ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmakla görevli olacak. Ofisler Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri de yapacak.

Sorumluluk ve koordinasyon

Başkan, ofisin en üst amiri olup ofisin genel yönetim ve temsilinden Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Başkan Ofisi, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen maksat, siyaset ve stratejilere uygun olarak yönetecek.

Ofislerin teşkilatı, ana hizmet birimleriyle danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşacak. Ofis, vazife alanına giren hususlarda tüm kurum ve kurumlarını koordine etmek ve iş birliğini sağlamak, bunun için gerekli toplantı ya da diğer organizasyonları yapmakla görevli ve yetkili olacak.

Ofis Başkanlıkları, görevleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda araştırma, etüt ve projeyle uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla alakalı her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere anlaşma veya pazarlık sureti ile yaptırabilecek ve bu konularla alakalı mal ve hizmet satın alabilecek.

Personel istihdamı, çalıştırılması ve görevlendirme

Ofislerde, 5523 sayılı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanunun 10. maddesi hükümlerine göre personel isdihdam edilecek. Ayrıca ilgisine göre geçici ya da sözleşmeli olarak personel isdihdam edilebilecek. Bu suretle çalıştırılacakların anlaşma usul ve esaslarıyla ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Ofisin bütçesi, genel bütçeden Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulacak ödenek, Ofis tarafından ücret karşılığı sağlanabilecek çeşitli hizmetler karşılığında elde edilecek gelirler, gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım ve bağışlardan sağlanacak.

Bilgi isteme ve gizliliğe uyma

Ofisler, vazife alanları ile ilgili araştırma ve inceleme ve diğer çalışmaları yapabilmek için gerekli olan bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kurumlarından isteyebilecek. Ofisin her türlü personeli, bu yoldan sağlanan bilgilerden sır mahiyetinde olanları açıklayamayacak, kendilerinin ya da başkalarının menfaatine kullanamayacak. Kadroların tesbiti, ihdası, kullanımı ve iptaliyle kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenecek.

Ofiste vazife yapan her kademedeki yönetici, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ya da görevleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek emir ve direktifler ile sıralı yöneticiler tarafından verilecek emir ve talimatları yönünde mevzuata uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumlu olacak. Ofis Başkanlığı, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapabilecek. Başkanlık yurtdışı teşkilatıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda yurt dışı teşkilatı kurabilecek.

Cumhurbaşkanlığı ofisleri nasıl çalışacak? İşte Resmi Gazete’de yayımlanan o açıklama

Son Dakika Ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete De

Son Dakika Ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete De

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete De

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete De

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak