Nedir

Geçici vergi nedir?

Geçici vergi nedir?
Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleriyle serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üstünden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere geçici vergi ödemek zorundadırlar. Adi ortaklıklar, kolektif şirketler ve adi komandit şirketler, ortaklık olarak gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olmadıklarından geçici vergi mükellefi değillerdir. Ancak adi ortaklıklar ile kolektif şirketlerde ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların elde ettikleri kazançlar geçici verginin konusuna girmektedir.

Kimler geçici vergi ödemez?

Tasfiye halindeki kurumlar vergisi mükellefleri tasfiye dönemlerinde, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, senelere sâri inşaat ve onarma işi yapanlar, ücret geliri elde edenler, menkul ve gayri menkul sermaye iradı sahipleri, tarımsal kazanç sahipleri, diğer kazanç ve irat elde edenler, kazançları vergiden istisna edilen serbest meslek erbabıyla noterlik görevini ifayla mükellef olanlar geçici vergi ödemezler. Ancak, geçici vergi ödemeyeceği belirtilen kişiler bu işlerinden elde ettikleri kazançları dışında kalan ticari ya da mesleki kazançları sebebiyle geçici vergi ödemek zorundadırlar.

Geçici vergiye esas kazanç nasıl belirlenir?

Mükellefler, öncelikle alakalı hesap döneminin 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolarını esas alarak geçici vergi dönem kazancını, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesi hükmüne göre belirleyeceklerdir. Geçici vergiye ilişkin kazançların tesbitinde dönemsellik esasına uyulması ve Vergi Usul Kanununun değerlemeye ilişkin hükümlerinin dikkate alınması gereklidir.

Tahakkuk eden lakin ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır?

Üçer aylık kazançlar üstünden tahakkuk ettirilmiş, lakin ödenmemesi sebebiyle senelik beyanname üstünden hesaplanan vergiden mahsup imkânı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilir. Terkin edilen geçici vergi tutarına, vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarihe (gelir vergisi mükellefleri için 1 Mart, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Nisan) kadar gecikme zammı uygulanır.

Özel İnşaat yapan firmalar geçici vergi beyannamesi verir mi?

Yıllara sâri inşaat ve onarma işi yapan firmalar hariç, tüm inşaat firmaları geçici vergi beyannamesi verirler.

: Bir evvelki dönemde ödenmemiş olan geçici vergi sonraki dönem beyannamesinden mahsup edilebilir mi?
Yıl içerisinde bir evvelki dönemde ödenmemiş olan geçici verginin ödenme şartına bağlı olmaksızın bir sonraki dönem beyannamesinden mahsubu mümkündür. Ödenmiş olma şartı senelik gelir vergisi beyannamesinden mahsup yaparken aranmaktadır. Yıllık beyanname üstünden hesaplanan gelir ya da kurumlar vergisinden alakalı hesap dönemine ilişkin geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi mahsup edilir.

Geçici vergi nedir?

Geçici Vergi Beyannamesi Örnek Beyanname

Geçici Vergi Beyannamesi Örnek Beyanname

Geçici Vergi Nedir

Geçici Vergi Nedir

Geçici Vergi Beyannamesi Örnek Beyanname

Geçici Vergi Beyannamesi Örnek Beyanname

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak