Nasıl Yapılır

MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından alım yapılacağı duyurulan sözleşmeli er için ayrıntılar yayımlandı. Türk Silahlı Kuvvetler içerisinde vazife yapmak isteyen gençlerin gündeminde yer alan MSB sözleşmeli er başvurusu için bazı şartları sağlamak yeterli olacak. Peki, sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

‘nin başvuru süreci devam ediyor. En az ilk öğretim mezunu ve 25 yaşını doldurmamış olanların başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceği sözleşmeli er müracaatı, uzun bir müddet alınmaya devam edilecek.

SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞ NEDİR?

Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre isdihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında vazife yapan asker kişidir.

Sözleşmeli er adayları ön anlaşma yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarıyla tamamlayanlarla, yetkili kumandanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydı ile en az üç senelik sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartı ile azami yedi senelik hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, anlaşma süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek yanlı olarak feshedemezler.

En az ilk öğretim ve yurtdışındaki dengi okul mezunu olanlardan;

(a) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin sevkleri; alakalı mevzuat gereğince Millî Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.

(b) Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak alakalı mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön anlaşma imzalandığı tarihten sonra ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılır.

Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

Sözleşmeli erlikte enaz iki yılını tamamlayanlar, kadro vazife yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta enaz iki yılını tamamlayanlar, kadro vazife yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde çavuşluğa geçirilir.

SÖZLEŞMELİ ERLERİN ÖZLÜK HAKLARI NEDİR?

(1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleriyle aynıdır. Farklı bir işaret ya da amblem kullanılmaz.

(2) Sözleşmeli erbaş ve erlerin yalnızca kendilerine TSK Akıllı Kartı verilir.

(3) Sözleşmeli erbaş ve erler vazife yaptıkları kadroya karşılık gelen silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).

(4) Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada kalırlar. Sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.

(5) Sözleşmeli erbaş ve erler, enaz üç sene görev yaptıktan sonra alakalı mevzuattaki şartları taşımaları ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydı ile uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.

(6) Sözleşmeli erbaş ve er olarak enaz yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan özellik belgesi olumlu olanlar, alakalı mevzuattaki şartları taşımaları kaydı ile kamu kurum ve kurumlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî SavunmaBakanlığı ve Devlet Personel  Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

(7) Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her sene 30 gün senelik planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılması için 15 güne kadar senelik mazeret izni verilebilir. 15 günlük senelik mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü durumunda 10 gün, eşinin doğum yapması durumunda 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağan üstü bir mazeret dolayısı ile bir sene içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri senelik izinden sayılmaz.

(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içerisinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların kendilerine sosyal ve hesaplı destek sağlamak, olanaklar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler sebebiyle maddi ve manevi zarar görmeleri durumunda maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve dayanışma ruhunu tesis etmek maksadıyla kurulan TSK Dayanışma Vakfı’na üye olmaları halinde bu kurumca sağlanan olanaklardan sözleşmeli erler de istifade ederler.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr web adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde çevrim içi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen silahaltında olan adaylar çevrim içi başvurularını yaptıktan sonra Ek-4’te bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ilave edilerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

Sözleşmeli erliğe alttaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.

Başvuru Koşulları:
(1) Türk yurttaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilk öğretim ya da yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan,
müracaatın yapıldığı senenin Ocak ayının ilk günü itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış ya da askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihiyle 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar),

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne nedenle olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ya da uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak isdihdam edilmemiş olmak,

(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(7) Cezaları ertelenmiş, alternatif yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş ya da haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve
organlarını aşağılamayla zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, sahtekarlık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı ya da şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye arabozan karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

(b) Firar, amir ya da üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, arabozan ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay ya da daha fazla hapis cezasıyla mahkûm olmamak,

(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara veya terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(10) Terör örgütleri ile eylem birliği içinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış veya kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,

(12) Boy ve kilogram standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içinde bulunmak,

(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak,

(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak ya da herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı hizmet ya da tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

TÜM BİLGİLERİN VE EK DOSYALARININ YER ALDIĞI KILAVUZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Benzer Konular :

Sözleşmeli Er Alımı Nasıl Yapılacak Msb Sözleşmeli Er Alım Şartları Neler

Sözleşmeli Er Alımı Nasıl Yapılacak Msb Sözleşmeli Er Alım Şartları Neler

Msb Sözleşmeli Er Ve Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Sürüyor Msb Personel Alımı

Msb Sözleşmeli Er Ve Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Sürüyor Msb Personel Alımı

Sözleşmeli Er

Sözleşmeli Er

Yazar Hakkında

Eften Püften

Yorum bırak